کاریکلماتور (۱)

  سکوت برای آدم پرحرف چون خنجری فرو رفته در دل است. پاسخ عطش اندیشمند تفکری زایا و رشد دهنده است. تفکر دشمن آدم پرحرف است. زبان در کام مانده برای فرد پرحرف دردناک‌تر از مرگ است. تفکر ابزاری برای آرامش فرد متفکر است.

مطالعه بیشتر