خواستن توانستن است؟

آیا صرف خواستن توانستن است؟ یعنی ما صرفا با خواستن می‌توانیم به توانستن برسیم؟ از کودکی این جمله را بارها شنیده‌ایم. بارها و بارها در گوش ما گفته‌اند اگر واقعا چیزی را بخواهی به آن می‌رسی. من در کودکی به این جمله باور داشتم. ابتدا در مورد آیندۀ نامعلومم و…

مطالعه بیشتر